CI SON SILENZI CHE...

Alcune poesie tratte da quest'opera scritte da Girolamo La Marca

www.girolamolamarca.it - girolamolamarca@libero.it

 

CONTINUA...

CI SON SILENZI CHE

Ci son silenzi

che valgono più

delle parole,

squarci di luce

nel cielo grigio,

pronto ad esplodere.

Ci son preghiere

dette senz’altare,

occhi che piangono,

senza lacrimare.

Ci sono fiori

Che durano nel tempo,

gabbiani che volano

anche controvento..

Ci son poeti

Che inventano parole,

camminano sui sogni

e parlano d’amore.

Ci sono amori

Che durano nel tempo,

altri che muoiono

spazzati via dal vento.

Ci sono stelle

che brillano da sole,

sogni che muoiono

all’alba con il sole…

 A ma figliu luntanu

 Nun mi diri maj

pirchì chianciu,

figliu miu,

ora ca sugnu ranni

e ijavi assa'

ca nun ti viju,

capisciu

ca sta arrivannu,

pi mia,

lu tiempu di l'obliju.

E ti piensu carusu,

cu li capiddri tisi,

quantu nuttati,

quantu tirrura,

quantu scarsizzi,

ma lu stessu criscisti,

vulavanu li misi.

Ora tu si ranni,

ma iju chijù ranni

ancora,

e piensu...

e cuomu si ci piensu,

quanu ti purtava

a la scola

e mi talijavatu nsiccu

cu l'uocchij quantu

du pruna,

pi dirimi curriennu:

 

papà t'aspiettu

a l'una?

Criscisti lestu,

lavuri bieddru,

spicasti ca fu un piaciri,

iju ti scippava l'erba,

ijnchiennumi di spini.

Mai na fircunata,

mai ni sciarriammu,

ti la detti na vota

na timbulata...

ca ancora mi ci addannu.

Ora mi sientu stancu,

senza chijù sangu

su li ma vini,

all'ùmmara

staiju squagliannu

scramizzuni

quasi a la fini.

Ed aspiettu

ogni gnuornu

e cuomu si l'aspiettu

di vidiriti arrivari...

ma nun ci perdiri

tantu tiempu..

dumani

nun mi po

chijù....truvari.

 

GRAMIGNA

Nun vuogliu pinsari,

ca pinsari mi fa mali,

sientu un macinieddru

ca mi scalia la miduddra,

e niesciuni,

cuomu quannu c' è fuddra,

ammuttannusi tutti,

li ma pinsera,

ca su tanti,ma tanti

ca ci vulissi na vita ntera

a cuntalli tutti.

Miegliu campa felici

cu s'inni futti,

cu nun chianta macchij

d'aranci,

cu nun zappa

e nun chianci

si lu piersicu j'è purritu

e lu furmientu nun spica.

Iddru mancia

suli li frutti,

e munnalli j'è

glà na gran fatica.

Ma la ma vita

è chista,

nu la puozzu chiù canciari..

e piensu matina e sira

a comu l'affaravu

st'arma mia

ca nun c'è acqua d'in cielu

o di terra ca la po chju'

arripigliari.

E cuomu gramigna

li pinsera m'affùcanu

ogni gnuornu

amaramenti....

no,nun ci po nenti,

mi sientu stancu,

sprimuto,senza nenti,

ntrita di vinniri martìdia,

a lu mercatu ,

  a picca priezzu,

roba

a pirnenti.

LA TICCHIENA

L'ATRA JURNATA

VITTI TRI VIECCHJI SCHIFFARATI,

ASSITTATI SBUNZUSI

NCAPU NA TINTA TICCHIENA,

E AD OGNI FIMMINA

CA DI DRA' VIDIVANO PASSARI,

CU LA LINGUA, CI JITTAVANU

TANTI' DI GIURGIULENA.

"VIDI CHISSA",

DISSI UNU AZZIZZANNUSI

LU TASCU,

"SSA FIMMINA JI'E CUOMU

NA JIUMENTA,

JIAVI LI CAPIDDRI LUONGHI LUONGHI

E LISCI LISCI E

A LU MARITU TUTTI COSI

C'IACCUNTENTA."

"OGNI TANTU PERO' CACI'A",

DISSI LU CUMPARI

CA PARLAVA SGANGATU,

"INTRA LA CASA

 DICICA CAMINA,

ALMENU ACCUSSI' M'ANNU CUNTATU,

CU LA SUTTANA,

 SPUTTRINATA E SCAZA ,

E SI JIUMENTA JI'E'.....

,CERTAMENTI,

 PI MIA,

JI'E' NA JIUMENTA FAZA".

POI ECCU PASSARI

NA FIMMINA CA VINIVA

DI LA MISSA DI LU CUMMENTU...

"VIDI CHISSA,"

DISSI UNO DI  LI  TRI'

SPINGIENNU GATA  LA MANU

A MO DI CUMANDAMENTU...

"CHISSA JI'E' NA FIMMINA

D'UN CERTU PORTAMENTU..

INTRA TRAVAGLIA

TUTTA LA JIURNATA,

PENSI A LI FIGLI,A LU MARITU,

E SAPI USARI LA UGLIA,,

NUN L'AJIU VISTU MAI NA VOTA

 ACCULACCHIATA..

E NUN C'E' OMU CA CI PARLA

O CA  CI ANCUGNA.

NUN N'AVI NI LA GONNA SPACCHI,

NE SCARPI CU LI TACCA,

E NUN SI TINGI MAI LU MUSSU,

CHISSA JI'E CUOMU NA MULA,

MULA DI CAMPERI,

VUOGLIU DIRI

 MULA D'UN CERTU LUSSU."

E UNO DI LI TRI' SI SUSI'

DICIENNU A L'ATRI DUI:

"VAJIU INTRA A MINTIRI

LA PIGNATA,

CA MA MUGLIERI

AVA ADDIMMURARI TANTICCHIEDDRA,

S'INNI JI' LESTU DOPRUPRANZU

NI LA CUGNATA,

PI  DU FASTUCI,E PI

DU PAMPINI

 DI FRISCA CICURIEDDRA."

NUN N'AVIA ANCORA

VUTATU LA CANTUNERA,

CA GIA' UNO DETTI

LA SINTENZA AMARA:

"ATRU CA CIRCARI

CICURIEDDRA "

TU D'INTRA

 NUN NIESCI CHJIU' SULA,

NO P I N'URA ...

MA   MANCU PI UN MINUTU,

PIRCHI ' LU CRASTU

 BIEDDRU

DI MA CUMPARI,

NI TA TICCHIENA

A MIA NUN M'AVA PIGLIARI

PI CURNUTU."

 

LU PAISI MIU

SINTITI BRAVA GENTI,

JURNATARA E SCHIFFARATI,

VI PARLU DI STU BIEDDU PAISI,

COM'ERA NI TIEMPI PASSATI

 

NUN STATI ACCUSSI' LUNTANU,

AVICINATIVI TANTICCHIA,

RIVINUSA JERA PETRA E JISSU,

AMMISCATU CU LI CUTICCHIA.

 

PIENSU CA A LA SCOLA

VI LU 'NSIGNARU A TUTTI,

LI SICANI FUORU LI PRIMI

E STAVANU NI LU GRUTTI.

 

JERANU TIEMPI SCARSI,

E C'ERA PICCA MANGIARI,

PI ROBI PEDDRI DI PIECURA

E STINTAVANU TUTTI A CAMPARI.

 

MA POI NUN SACCIU CUOMU

E MANCU LU PIRCHI',

LI GRECI CA S'ACCAMPARU

E LU PAISI  LESTU CRISCI'.

 

C'ERANU TEMPLI,CASI

E MURA A FIRRIARI NTUORNU,

BUMMULA DI VINU RUSSU

CA LA NOTTI FACIVANU JUORNU.

 

MA VINNIRU POI DI LUNTANU

ARMATI LI SARACINI,

LI GRECI LESTU SCUFFARU

SI CHIANTARUNU TANTI JIARDINI.

 

A LU CUMMENTU LI TETTA PARLANU

DI RUGGERU E DI NA MACCHIA DI FICU,

MA CHISTA JI'E' NA STORIA VECCHIA

LA SACCIU DI QUANN'ERA NICU.

 

LIGNATI NUN CI NI FUORU CHIU',

NUDDRU CHIU' SI LAMENTA,

MA GARIBALDI DI CA' PASSA',

A CAVADDRU DI NA JUMENTA.

 

RAVINUSARA NI MURIERU

ASSA',NI LI DU GUERRI MUNDIALI,

CA DICIEMMULU FORTI A TUTTI

CI VULISSIRU CIENTU ARTARI.

 

CU LA REPUBBLICA INFINI,

ONOREVOLI CI NI FUORI TANTI,

LAURICELLA FU PURI MINISTRU,

E LI ''TEPPISTI''CANTANTI IMPURTANTI.

 

SINNACI N'AMMU AVUTU TANTI,

UOMINI DI NA CERTA MIDDRURA,

L'URTIMU LU CANUSCITI TUTTI,

JI'E' PEPPI BONAVENTURA.

 

CHISTU JI'E' LU MA PAISI,

JIARDINU CHJINU DI FRUTTI,

DI LI MILICI A SOMARCHISA,

MIENNULI E FURMIENTU PI TUTTI.

 

E POI MACCHIA D'ARANCI,

FASTUCHI E RACINA DI MUSTU,

S.GIUSEPPI E S.VITU PI SANTI,

LA FESTA DI MIENZAGUSTU ..

 

CHISTU JI'E' LU MA PAISI,

E NUN CI PUTIEMMU FARI NIENTI,

SI SIEMMU OGNI GNUORNU CHJIU'PICCA,

E SI NIVANNU CHIANCIENNU LI GENTI....

LU   MURTIZZU

L' atra jurnata

vitti n'amicu

tuttu arrabiatu

cu l'uocchiu

quasi arrijulutu

ca ci avianu cummigliatu

lu manifestu di luttu

pi so pa'

c'avia picca

ca era decedutu.

" Cu fu su disonestu,

ca si lu ncuocciu

lu pistu,o si vuliti la rima,

lu pestu?"

E lestu ch'è lestu,

s'innijì a lu Municipiu,

pi fari valiri

lu dirittu

ca quannu unu mori

nun s'ava a pagari

ta tassa comunali

pi l'affissioni,

ca cu li corli

unu jiavi già tanti

mpuscazioni,

ca fina lu capiddru

ca prima jiera lisciu,lisciu

ci avia spicatu,  e

pi pagari lu murtizzu,

jiera diventatu rizzu,rizzu.

Lu Sinnacu,

uomu di cultura

e di liggi cumpitenti,

ci dissi

allargannusi li manu

e stringiennusi lli dienti:

"M i dispiaci veramenti,

ma la liggi è liggi,

nun ci sunnu emendamenti...

Ma siccomu ti consideru

n'amicu,

ti vuogliu ajutare,sinceramenti..

ogni tri muorti c' accucchji,

lu quartu nu lu paghi,

però anna esseri stritti,

no larghi parienti."

L'amicu miu,

capiennu ca nun

si putiva fari nenti,

scinniva li scali

cu la lingua tra li dienti,

ogni tantu si firmava,

 e pinsava

amarementi:

" si la liggi j'è chissa,

chi ci puozzu fari?

abbonè,miegliu chissu

ca nenti...."

E comuncià a pinsari

a lo si stritti parienti.......

Ma patri mi diciva..

Ma cchi ni sà tu

di la vita mia,

di quantu voti

a Caniattì

pigliava la littorina,

pi ijrimmi a studiari

luntanu...

e tanti voti,picciliddru,

nun truvava puostu

e ristava a la dritta,

la valigia stritta stritta

ni la manu.

E ma pà

accussì mi diciva:

“ no,tu no la po'

fa la vita mia..

studìa,studìa...

Ogni matina,

cu lu scuru

e tanti voti chiovi

e trunia..

ncapu la mula,

mentri coddra

la luna,

ni li viertuli vacanti

tecchija di pani di casa

na feddra di tumazzu

e du passiluna,,”

Ma iju carusu,

mi lo vo diri

chi capìja?

Ed ogni sira

in collegiu,chianciva

chianciva..

Mi  mancava

la ma casa,

lu ma liettu,lu curtigliu

unna ijucava

cu l'amici mia.

Sulu ora

lu vaiju capiennu

chi mi vuliva diri

ma patri

e pirchissu ti dicu

a tìa,armuzza mia.:

“studia,studia..

futtitinni di tutti

nun fari cuomu a mia

c'aiju la testa

ca pi li pinsera

sempri mi fumulia..

no,nun pinsari a nenti,

e a nuddru,mancu a mia..

ma studia,studia...”

NUTTATA

Fora

nun c'è na sta stiddra

ca parla,

né tanticchia di vientu,

luntana,luntana

sientu

ca si lamenta

la campana

di lu cummentu.

E' cuomu un cutieddru

ca ti strazza lu cori,

ntra na casa,lu sientu,lu sientu,

c'è cu chiangi

e cu mori.

Fora

nun c'è un cani

c'abbaija,

né n'acieddru ca vola..

Nun c'è nenti

ni sta nuttata

c'abbruscia

ca mi cunsola.

Qunatu cosi

vulissi fari

ma di lu  tiempu

andatu

nun n'arresta

ca stanchizza,

un ritrattu ngiallutu

e la cirtizza

c'amma moriri tutti,

cu javi terra e ricchizza

e cu ammeci vivi sulu

di munnizza.

Appujatu darrieri

la finescia a vanniddruzza

un tignusieddru

scantatu

mi rapi la vuccuzza.

E piensu a ma frati

ca mi muri carusu,

e c ' iaddumannu

curiusu

si c'è lu Paradisu,

si ci su li Santi

si c'è San Pietru

e si sapi iju

unna sugnu misu.

Nun m'arrispunni,

pirchì forsi dormi,

o nun n'avi lu pemissu

oppuri ji'è già nisciutu,

ed jiu m'abbijiu

ni lu liettu scunzatu

mienzu viglianti

e miezzu addrummisciutu.

Ora fa friscu

e di lu furnu già raputu

acchijana lu schjiauru

di lu pani

friscu sfurnatu.

Jiu sugnu stancu

e tu Peppi

si mutu.

A  MIO  PADRE

Una vita

passata sopra

i carri

e nei campi

 a imprecare

alla sorte

che gli uccideva

la mula

e l’idea fissa

di non lasciare

a noi figli

un uguale destino.

 

Era duro,

era scarno il suo volto,

poco avvezzo

ai discorsi

che non avessero

un fine.

Siam cresciuti

dai miei studi

divisi..

Ora che son padre

anch’io

me lo sento

fInalmente vicino

A MIA MADRE

Da piccolo

ne ho sentito

forte

la mancanza,

da  grande

ne temo sempre

la sua assenza..

Mia madre,

vorrei essere un Dio

per farla

vivere a lungo.

A MIO  FRATELLO

Mi manca

Il tuo sorriso,

accennato appena…

mi manca la tua voce,

mia dolce nenia,

mi manca il tuo respiro,

che mi scaldava

il cuore,

mi manca

ogni tuo gesto,

mi manca….

il tuo fraterno

amore

A VOI

A te

che non ricordo

bugiardo il nome,

ma solo il viso,

gli occhi cerchiati

per le notti sbagliate,

melanconico sorriso.

A te

che ho dipinto

con i caldi colori

dell'estate,

biondi i capelli

di grano,

gli occhi azzurri

di leggere mareggiate.

A te

che mi hai regalato

invece,

un'emozione nuova

ed una ferita,

farfalla ubriaca

di sole,

libellula impazzita.

A te

che mi ricordi

la terra in estate,

bagnata

da un'improvviso

acquazzone,

terra che aspetta

 l'acqua

come il vento

 un'aquilone.

A voi tutte

io canto o Muse

la mia rabbia antica,

per voi disegno

e uso,

ringhiando.... inutile,

ancora un pezzo

di matita......

AL  VENTO

Al vento

spargerete

le mie ceneri,

da esse nasceranno

rose e fiori.

Raccoglietene

i profumi

e portateli

ai miei figli,

perché ne sentano

tremuli

gli odori.

ALLA FINE DEL VIALE

Planano piano

gialle le foglie

ricordi

senza più storia,

vani,

lungo il viale silente,

mi trascino lento

cercando il filo

della memoria...

passo in rassegna

le immagini

della mia fanciullezza,

la sagrestia d'una Chiesa,

il buio di una camerata,

di mia madre

una lieve carezza.

Sgorga ingenua e stupida

una lacrima di nostalgia,

attonito mi guarda triste

un curvo mandorlo

che da sempre,ormai,

mi fa compagnia.

Giorni felici..?

pochi..

e di quei pochi

serbo ancora

malcelata nei versi

un'effimera gloria.

Ma impietoso

il futuro avanza

deciso

nei pressi d'un cespuglio

di rose rosse vellutate.

Dietro,

ad attendermi,chissà...

forse niente o nessuno,

o tutte le persone

amate.

 

ALLO  SPECCHIO

Allo specchio

ti guardi

 per cercare

una ruga che non c’è.

Poi ti trucchi

leggera,

ed abbozzi un sorriso.

Io distrutto

sul divano

ubriaco

di fumo e caffè.

Allo specchio

ho poco

da raccontare.

ATTIMI

Ci son giorni

che ti senti appagato

per quel che la vita

ti ha dato.

Altri invece

che ti senti

un intruso,

quasi un peso

per te stesso

e per gli altri.

Ti vien voglia,

quasi quasi,

di fuggire ed andare

lontano

dove non ti conosce

nessuno.

Ci son  forti catene

che ti legano

a terra

e t’impediscono il volo.

Ci son giorni

che non voglio parlare…

preferisco….

 restare da solo

CARNEVALE

C’è  un’allegria

per le strade,

che non mi sfiora.

Urla,scherzi,

fiumi di birra,

canti di gioia.

Sorrido ironico,

per tanto clamore..

lontana,dietro un carro,

mia figlia balla,

è per lei,questa,

l’età migliore.

Io,invece,

mi allontano dal corso,

parlo da solo,

invento parole,

preferisco i silenzi,

il buio che mi cela,

all’accecante luce

del sole……

COLLEZIONISTA

Colleziono

da sempre sogni,

li compro

 a buon prezzo

specialmente

se rari.

Li porto

sempre con me,

ho paura

a lasciarli in giro.

Ne ho tanti,

a colori,bellissimi

e strani.

Ma il tempo

 li sta rovinando

tutti

CONTINUA...